Услуги

Възлагането на услуги към външни лица (аутсорсингът) е успешна практика, която придоби широка популярност както сред фирмите от малкия и среден бизнес, така и сред компании – монополисти, и фирмите с развит бизнес на глобално ниво. Решението за аутсорсинг на финансово – счетоводния отдел, както и на отдела за обработка на работни заплати, води до намаляване на разходите за възнаграждения на специализиран персонал, оптимизиране числеността на персонала, намаляване на необходимите офис площи, както и до съществени икономии от закупуване на софтуер и хардуер. Компаниите, избрали тази политика, имат достъп до висококвалифицирани кадри в съответната област и могат да разчитат на доказано качество и професионализъм.

Ди Ем Ес Консулт предлага широк спектър от професионални услуги на местни и чуждестранни физически и юридически лица, които, доверявайки ни се, имат възможността да се фокусират единствено върху бизнеса си, докато нашият всеотдаен екип от професионалисти се ангажира с цялостното счетоводно обслужване и администрирането на работни заплати.

Счетоводни и данъчни услуги

Счетоводен надзор и съдействие

Обработка на работни заплати – ТРЗ

Други професионални услуги

Данъчни консултации

Счетоводни и данъчни услуги

  • Обработване на счетоводни документи, включително:
  • въвеждане на фактури за покупки, продажби, авансови отчети, банкови операции и движения по касата;
  • изчисляване на данъци: данък при източника и данък върху разходите за целите на българското законодателство.
  • Изготвяне и съхранение на съответните счетоводни регистри, поддържане на равенство и връзка между тях, междинно и годишно счетоводно приключване, прилагане на индивидуален сметкоплан;
  • Изготвяне и подаване на дневници за покупките, дневници за продажбите, справки-декларации и VIES декларации, съгласно изискванията на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);
  • Изготвяне и подаване на регистрационни и отчетни форми към Българска народна банка;
  • Изготвяне и подаване на декларации, документи или данни по Интрастат;
  • Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет, годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността;
  • Изготвяне на годишен счетоводен отчет съгласно изискванията на Национални счетоводни стандарти и съгласно Международни стандарти за финансово отчитане (МСФО);
  • Изготвяне на  периодични  отчети за нуждите на управлението.

Счетоводен надзор и съдействие

 • Изпълняване функцията на главен счетоводител при наличие на собствен финансово – счетоводен отдел;
 • Контрол и анализ на въведена счетоводна информация;
 • Съдействие при изготвяне на текущи месечни отчети;
 • Съдействие при изготвяне на годишен финансов отчет, годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността;
 • Консултации и съдействие за оптимизиране на счетоводния процес.
 • Съдействие при изготвяне на годишен финансов отчет, годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността;
 • Консултации и съдействие за оптимизиране на счетоводния процес.

Професионални услуги по обработка на работни заплати – ТРЗ

 • Изготвяне на ведомости за работни заплати;
 • Изготвяне на платежни нареждания, включително за превод на работни заплати, осигурителни вноски, данъци върху доходи от трудови и извънтрудови правоотношения и други плащания, във вид и по начин удобен за клиента;
 • Посредник при изплащане на възнаграждения – предоставяне на възможност за превод на възнаграждения и осигурителни вноски чрез специално разкрита банкова сметка, до която имат достъп само представители на Ди Ем Ес Консулт, с цел запазване на стриктна конфиденциалност и неангажиране на ръководството на клиента с подписване на платежни нареждания и спазване на крайни срокове;
 • Изготвяне и подаване на декларации за дължими и платени социални и здравни осигурителни вноски, авансов данък върху доходите съгласно изискванията на трудовото законодателство;
 • Изготвяне и предоставяне на платежен фиш за всяко наето лице по e-mail или на хартиен носител;
 • Определяне и изчисляване на годишна данъчна основа и на годишен данък за всяко наето лице по трудово правоотношение и изготвяне на всички необходими документи във връзка с това;
 • Регистрация/дерегистрация на трудови договори;
 • Изготвяне на необходимите документи във връзка с прекратяване на трудови правоотношения;
 • Изготвяне на необходимите документи за изплащане на парични обезщетения и представяне на болнични листове пред Националния осигурителен институт (НОИ);
 • Изготвяне на служебни бележки;
 • Изготвяне на специфични отчети за нуждите на управлението.

Други професионални услуги

 • Регистрация по ЗДДС;
 • Съдействие и участие в ревизии и проверки от органите на НАП, НОИ и други държавни институции, както и подготовка и подаване на необходимите документи и справки.

Данъчни консултации

Прецизната и добре организирана счетоводна отчетност и своевременните данъчни и правни консултации са необходимо и важно условие за развитието на бизнеса на нашите клиенти. Широкият кръг от специално подбрани партньори, с които работим – водещи специалисти в областта на националното и международно данъчно законодателство, данък върху добавената стойност, мита, данък върху общия доход, консултации по международни трансфери и социално осигуряване, ни позволяват да допълваме и задълбочаваме познанията си и да повишаваме качеството на предлаганите услуги.

bg_BG