Професионални услуги по обработка на работни заплати – ТРЗ

 • Изготвяне на ведомости за работни заплати;
 • Изготвяне на платежни нареждания, включително за превод на работни заплати, осигурителни вноски, данъци върху доходи от трудови и извънтрудови правоотношения и други плащания, във вид и по начин удобен за клиента;
 • Посредник при изплащане на възнаграждения - предоставяне на възможност за превод на възнаграждения и осигурителни вноски чрез специално разкрита банкова сметка, до която имат достъп само представители на Ди Ем Ес Консулт, с цел запазване на стриктна конфиденциалност и неангажиране на ръководството на клиента с подписване на платежни нареждания и спазване на крайни срокове;
 • Изготвяне и подаване на декларации за дължими и платени социални и здравни осигурителни вноски, авансов данък върху доходите съгласно изискванията на трудовото законодателство;
 • Изготвяне и предоставяне на платежен фиш за всяко наето лице по e-mail или на хартиен носител;
 • Определяне и изчисляване на годишна данъчна основа и на годишен данък за всяко наето лице по трудово правоотношение и изготвяне на всички необходими документи във връзка с това;
 • Регистрация/дерегистрация на трудови договори;
 • Изготвяне на необходимите документи във връзка с прекратяване на трудови правоотношения;
 • Изготвяне на необходимите документи за изплащане на парични обезщетения и представяне на болнични листове пред Националния осигурителен институт (НОИ);
 • Изготвяне на служебни бележки;
 • Изготвяне на специфични отчети за нуждите на управлението.

DMS Consult Facebook page DMS Consult LinkedIn