Професионални услуги в областта на счетоводството

  • Обработване на счетоводни документи, включително:
  • въвеждане на фактури за покупки, продажби, авансови отчети, банкови операции и движения по касата;
  • изчисляване на данъци: данък при източника и данък върху разходите за целите на българското законодателство.
  • Изготвяне и съхранение на съответните счетоводни регистри, поддържане на равенство и връзка между тях, междинно и годишно счетоводно приключване, прилагане на индивидуален сметкоплан;
  • Изготвяне и подаване на дневници за покупките, дневници за продажбите, справки-декларации и VIES декларации, съгласно изискванията на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС);
  • Изготвяне и подаване на регистрационни и отчетни форми към Българска народна банка;
  • Изготвяне и подаване на декларации, документи или данни по Интрастат;
  • Изготвяне и подаване на годишен финансов отчет, годишна данъчна декларация и годишен отчет за дейността;
  • Изготвяне на  периодични  отчети за нуждите на управлението.

DMS Consult Facebook page DMS Consult LinkedIn